VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 

Městská knihovna Vimperk


V souladu se statutem Městské knihovny Vimperk, schváleným dne 13.06.2016 usnesením Rady města Vimperk č. 631, a podle § 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, vydávám tento výpůjční řád :


I. Základní ustanovení

 

Poslání a činnost knihovny

Městská knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby

 2. meziknihovní služby

 3. informační služby

 • informace o fondech, katalozích a využívání knihovny

 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

 • informace z oblasti veřejné správy

 • přístup na internet.

 1. Služby uvedené v odstavci 1 poskytuje knihovna bezplatně.

 2. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

 • registrace a evidence uživatelů.

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle ceníku, který je přílohou tohoto výpůjčního řádu.


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb


Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, číslo OP uživatele, telefonní či emailový kontakt.

 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce, tj. vyplněním přihlášky a přílohy k přihlášce uživatele do 15 let.

 4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 5. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto výpůjčního řádu.


Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se výpůjčním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v internetu.

 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon č. 121/2000 Sb.).


III. Výpůjční činnost


Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

 

 

 1. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/ 2002 Sb., a metodických pokynů Národní knihovny ČR.


Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v článku zpřístupňované knihovní dokumenty bod 1. s výjimkou dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy /porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod./

 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

Postupy při půjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

 2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

 

Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 30 dnů. Může být nejvýše dvakrát prodloužena o dalších 30 dnů, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další čtenář. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu (k přípravě diplomové práce atp.).

 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení dokumentu před jejím uplynutím.


Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám, ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 3. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při půjčení i vracení dokumentu obdrží uživatel potvrzení o skutečném stavu svých výpůjček.

 4. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení.

 5. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. V tomto případě účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 6. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.


Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny nebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel je povinen zacházet s kopií v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon.

 3. Knihovna může odmítnout kopii, je-li tato v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých i zahraničních knihovnách. V tomto případě podléhá objednávka kopie ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, která kopii zhotovila.


IV. Postihy nedodržení ustanovení výpůjčního řádu


Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Poplatky za přestupky proti výpůjčnímu řádu

 1. Poplatek z prodlení:

 • povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 • nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doručenka do vlastních rukou) následuje vymáhání právní cestou.

 1. Ostatní poplatky:

 • dle ceníku služeb může účtovat knihovna uživatelům další manipulační a sankční poplatky.

 

Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku § 442, odst. 2., kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu ").

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů

 

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z výpůjčního řádu povoluje vedoucí knihovny

 2. Nedílnou součástí výpůjčního řádu jsou přílohy

 3. Ruší se výpůjční řád ze dne 23.10.2002

 4. Tento výpůjční řád platí na dobu neurčitou

 

Přílohy výpůjčního řádu:

 • Ceník placených služeb a poplatků.

 • Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

Aktuality knihovny

5.7.2024

GALERIE: RŮST SPOLU - výstava malířky a sochařky GABI HANNER

0.0.0000

GALERIE: OTEVÍRACÍ DOBA

archív

Výpůjční doba dnes

Oddělení pro dospělé:
zavřeno

Oddělení pro děti:
zavřeno